Pakkaa tulevaisuuteen ja osallistu Package-Heroes-hankkeen päätösseminaariin!

Ruokapakkaamisen muutos on ollut nopeaa, eikä se ole pysähtymässä. Olemme keskellä järjestelmätason muutosta ja aktiivisimmat toimijat pystyvät muokkaamaan pakkaamisen tulevaisuutta. Mikä on sinun roolisi?  Package-Heroes-hanke on seurannut ja tutkinut muutosta aitiopaikalta viimeisten viiden vuoden ajan. Nyt on aika paketoida hankkeen tulokset ja ennakoida niiden perusteella, miltä ruokapakkaamisen tulevaisuus näyttää ja millaisia tekoja eri toimijoilta pakkaus-, ruoka- ja materiaaliarvoketjuissa tarvitaan sen saavuttamiseksi. Tervetuloa kuulemaan tutkimushankkeen tuloksista ja keskustelemaan muutoksesta 2.11. Helsingin …

Murrosareenassa tunnistettiin tukku keinoja kestävän ruokapakkaamisen edistämiseksi

Package–Heroes-hankkeessa järjestettiin kestävän ruokapakkaamisen murrosareena, jossa areenaan puoleksi vuodeksi sitoutunut asiantuntijoiden joukko haki ratkaisuja kolmeen ruokapakkaamisen haasteeseen. Murrosareenassa luotiin polkuja tulevaan ja tunnistettiin tukku tarvittavia toimia niin elinkeinoelämän toimijoille kuin hallinnolle, kansalaisjärjestöille, kansalaisille ja tutkijoille. Murrosareena on yhteistoiminnallisen tutkimuksen muoto, jossa asiantuntijat yhdessä asettavat tavoitteita ja tunnistavat niiden saavuttamiseen tarvittavia askelia. Package-Heroes-hankkeen kestävän ruokapakkaamisen murrosareenassa järjestettiin kolmeen työryhmään jakautuneena viiden työpajan sarja alkuvuoden 2023 aikana. Työryhmille ratkottavaksi annetut haasteet liittyivät …

Uusien pakkausratkaisujen ylösskaalausta ja toiminnallisuutta selvitetty demopakkausten avulla

Package-Heroes-hankkeessa on tarkasteltu kolmea uutta demopakkauskonseptia: (1) muovin korvaaminen leikkelepakkauksissa ja (2) makeispakkauksissa, sekä (3) kertakäyttöpakkaamisen vähentäminen annoksen kotiin kuljetuksessa. Demopakkausratkaisujen valinnasta voi lukea lisää aiemmasta uutisestamme. Kahta ensimmäistä konseptia varten olemme kehittäneet ja testanneet uusia pakkausmateriaaleja. Olemme tutkineet konseptin todennusvaiheessa olevien luonnossa biohajoavien pakkausmateriaalien ylösskaalausta eli siirtymistä laboratoriomittakaavan kokeista kohti teollista tuotantoa vastaavia prosessointi- ja valmistusmenetelmiä. Olemme valmistaneet pakkausmateriaalia VTT:n pilotointilaitteistoilla, joissa materiaaleja valmistetaan rullatavarana eli huomattavasti suuremmassa mittakaavassa kuin …

Visioista voimaa muutokseen – kohti ruokapakkaamisen uusia ratkaisuja

Jotta elintarvikepakkaaminen kehittyisi kestävään suuntaan, tarvitaan osin radikaalejakin muutoksia. Mutta kuka raivaa polkuja ja kenen kanssa? Yhteinen visiointi auttaa hahmottamaan erilaisia pakkausratkaisuja ja niiden elinvoimaa. Ei ole epäilystäkään, etteikö ruokapakkaaminen olisi murroksessa. On myös jokseenkin selvää, että muutosta ajavat kaikki osapuolet: ruoantuottajat, pakkausteollisuus, kaupan ala, kuluttajat sekä poliitikot ja viranomaiset. Kuitenkin se, miltä ruokapakkaamisen kestävä tulevaisuus voisi näyttää, on epäselvää. ”Pakkausten materiaalinkulutusta vähennetään ja kierrätystä parannetaan koko ajan, mutta moni …

Ruokapakkaamisen murrosareena käynnissä

Package-Heroes-hankkeessa pyritään vauhdittamaan ruokapakkaamisen murrosta eri tavoin. Aloitimme joulukuussa noin kahdenkymmenen erilaisista sidosryhmistä tulevan osaajan kanssa niin sanotun murrosareenan. Työ jatkuu huhtikuuhun asti ja tapaamisia on tiedossa viisi. Murrosareenassa osallistujat asettavat tavoitteita ja miettivät tarvittavia askelia niiden saavuttamiseksi. Package-Heroes-hankkeen murrosareenassa on kolme teemaa, jotka ovat nousseet aiemmista sidosryhmähaastatteluista ja -työpajoista: pakkausten vähentäminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja roskaamisen vähentäminen. Ensimmäisessä työpajassa joulukuussa 2022 rakennettiin yhteistä tilannekuvaa ruokapakkaamisesta ja sen haasteista. …

Muovi vai kuitu? Kerta vai kesto? Elinkaariarvioinnilla tiedepohjaisia vastauksia eri ruokapakkausratkaisujen ilmastovaikutuksista

EU:n pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva direktiivi puhuttaa tällä hetkellä pakkausalaa. Direktiivillä halutaan yhtenäistää pakkausjätteen käsittelyä ja ehkäistä jätteen syntymistä EU:ssa. Package-Heroes-tutkimushankkeessa on arvioitu erilaisten elintarvikepakkausratkaisujen elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Alustavat tulokset kertovat uusien kuitupohjaisten pakkausten ilmastovaikutusten olevan murto-osa perinteisten muovipakkausten ilmastovaikutuksista. Tulokset valottavat myös uudelleenkäytettävien pakkausten tehokkuutta eri käyttökohteissa. Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut eri ruokapakkausratkaisujen elinkaariset ilmastovaikutukset Package-Heroes-tutkimushankkeessa. Hankkeessa on tutkittu sekä muovin korvaamista VTT:n kehittämillä uusilla kuitupohjaisilla materiaaliratkaisuilla lihaleikkelepakkauksessa että uudelleenkäytettävää …

Kuluttajat tarvitsevat lisää tietoa pakkausten ympäristövaikutuksista

Sanotaan, että kuluttaja on kuningas, mutta tutkimusten perusteella hän joutuu valitsemaan ainakin ruokapakkaukset lähes sokkona. Näin tuumasivat kestävän kulutuksen edelläkävijät vuoden kestäneessä paneelitutkimuksessa. Kun tutkitaan kuluttajien suhdetta kestävään elintarvikepakkaamiseen, tutkitaan pitkälti arvovalintoja. Miten tärkeää pakkauksen ympäristökestävyys on? Mitä siitä voisi maksaa? Tällaisia kysymyksiä Åbo Akademin ympäristöpolitiikan professori Nina Tynkkynen ei kuitenkaan esittäisi. ”Ympäristöasioissa ja kuluttamisessa ei kannata kysyä suoraan ihmisten arvoja. Sama ihminen voi toimia aivan eri tavoin esimerkiksi silloin, …

Kestävän ruokapakkaamisen kriteerit tueksi päättäjille

Kestävä ruokapakkaaminen on tavoite, joka haastaa elintarviketeollisuuden, vähittäiskaupan sekä pakkausteollisuuden monipuolisesti. Ensinnäkin, kestävyyden kriteerit ovat osin ristiriidassa keskenään. Toiseksi, tarvitaan ratkaisuja, jotka uudistavat koko toimintaympäristöä. EU:ssa tähdätään ilmastoneutraaliin kiertotalouteen ja painotetaan erityisesti muoviroskan vähentämistä. Tavoitteet osuvat suoraan pakkaamisen ytimeen, ja osa ratkaisuista vaikuttaa aivan ilmeisiltä. Vähennetään pakkaamista. Edistetään uudelleenkäyttöä. Kierrätetään pakkausmateriaaleja. Mikään ei ole kuitenkaan ilmeistä, kun pakataan ruokaa. Pakkaamista on vaikea vähentää merkittävästi aiheuttamatta samalla ruokahävikkiä ja siihen liittyviä …

Yhteistyö tiiviimmäksi – ruokapakkaaminen kestävämmäksi

Elintarviketeollisuus ajaa kestävää ruokapakkaamista, mutta merkittävään muutokseen se tarvitsee pakkaamisen koko arvoketjua. Tästä ketjussa ollaan yhtä mieltä. Keinoista ei niinkään. Hyvä ruokapakkaus suojaa ruokaa riittävästi ja haittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Mutta millainen pakkaus täyttää nämä vaatimukset parhaiten ja kannattavasti? ”Yhtä oikeaa vastausta ei kannata jäädä odottamaan. Sitä ei tule tieteestä eikä sääntelystä. Kun aktiiviset yritykset ryhtyvät yhteistyöhön elintarvikepakkaamisen koko arvoketjussa, ne voivat ohjata kestävän pakkaamisen kehitystä haluamaansa suuntaan”, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun …

White Paper: Kestävä ja uudistuva yhteiskunta

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman White Paper ”Kestävä ja uudistuva yhteiskunta” tuottaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja ratkaisun avaimia päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi tukemaan oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. White Paperissa tarkastellaan kolmea kestävän ja uudistuvan yhteiskunnan teemaa: kiertotalouden arvonluonti, korkeatasoinen koulutus ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen kestävyysmurroksessa. Package-Heroes-hankkeen näkökulma on käsitelty ensimmäisessä teemassa kiertotalouden kysymyksissä. Julkaisun näkökulmat ja suositukset perustuvat GROWTH-ohjelman kuuden hankkeen (Package-Heroes-, CICAT2025-, …