Opas kuluttajille elintarvikepakkausten valintaan, käyttöön ja lajitteluun julkaistu yhteistyössä Marttojen kanssa

Package-Heroes-hankkeen ja Marttojen yhteistyön tuloksena syntyi kuluttajille suunnattu opas elintarvikepakkausten valintaan, käyttöön ja lajitteluun. Oppaassa kerrotaan perustietoa elintarvikepakkaamisesta sekä annetaan esimerkiksi arkea helpottavia, tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä pakkausten valintaan ja niiden hävittämiseen käytön jälkeen. Syventävää tietoa on tarjolla myös pakkausten elinkaariarvioista ja elintarvikepakkaamiseen vaikuttavasta lainsäädännöstä. Opas on julkaistu Marttojen verkkosivuilla.    

Package-Heroes-tutkimushankkeessa ennakoitiin ruokapakkaamisen tulevaisuutta

Pakkausala on murroksessa. EU-sääntelyn lisäksi erilaiset poliittiset pyrkimykset, materiaali-innovaatiot ja kuluttajien toiveet elävät jatkuvasti samalla, kun tutkimustieto pakkausalan kestävyysvaikutuksista lisääntyy. Package-Heroes-hankkeen tavoitteena oli tarjota puolueetonta, tieteellistä ja ei-kaupallista tietoa kuluttajan roolista päätöksenteon ja kaupallisten toimijoiden valintojen tueksi.  Merkittävä este kestävälle kuluttamiselle on epäselvyys siitä mikä on kestävää Kestävän pakkausmurroksen onnistuminen edellyttää tutkijoiden, päättäjien, yritysten, kolmannen sektorin ja kansalaisten yhteisymmärrystä ja yhteistyötä. Package-Heroes-hankkeessa kartoitettiin elintarvikepakkausalan tärkeimmät toimijat, joista osa myös osallistui hankkeen …

Package-Heroes-loppuseminaarissa pakattiin tulevaisuuteen ja edettiin tutkimuksesta tekoihin

Ruokapakkaamisen muutos on ollut nopeaa, eikä se ole hidastumassa. Olemme keskellä järjestelmätason muutosta. 2.11. järjestetyssä Package-Heroes-tutkimushankkeen loppuseminaarissa paketoitiin hankkeen tulokset ja ennakoitiin niiden pohjalta, miltä ruokapakkaamisen tulevaisuus näyttää. Tässä jutussa on koottuna seminaarin esitysten päähuomiot, esitysmateriaalit sekä olennaisia linkkejä tutkimuksiimme. Ruokapakkaamisen muuttuvat vaatimukset Konsortion johtaja, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin avasi tilaisuuden luotaamalla Package-Heroes-hankkeen viisivuotiskauden aikana tapahtunutta muutosta ruokapakkaamiseen sääntelykehyksessä. EU:n kiertotalouspolitiikkaan nojaava sääntely (erityisesti kertakäyttömuoviasetus ja ehdotus pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi) …

Package-Heroes suosittelee keinoja uudelleenkäytettävien ruokapakkausten edistämiseksi

Pakkausten uudelleenkäyttö voi toimia yhtenä ratkaisuna pakkausjätteen määrän taittamisessa. Package-Heroes-tutkimushanke suosittelee viittä sidosryhmien kanssa yhdessä tunnistettua keinoa, joiden avulla ruokapakkausten uudelleentäyttö ja -käyttö saataisiin käyntiin ja skaalattua Suomessa. Euroopassa syntyy tällä hetkellä noin 80 miljoonaa kiloa pakkausjätettä vuosittain. Ennusteiden mukaan pakkausjätteen määrän odotetaan tulevaisuudessa kasvavan. Yksi syy tähän on pitkään jatkunut kertakäyttöpakkausten kulutuksen kasvu. Noin 60 % kertakäyttöpakkauksista käytetään ruuan pakkaamiseen. Pakkausjätteen määrän kasvua on pyritty Euroopan unionissa hillitsemään pakkausten …

Pakkaa tulevaisuuteen ja osallistu Package-Heroes-hankkeen päätösseminaariin!

Ruokapakkaamisen muutos on ollut nopeaa, eikä se ole pysähtymässä. Olemme keskellä järjestelmätason muutosta ja aktiivisimmat toimijat pystyvät muokkaamaan pakkaamisen tulevaisuutta.  Package-Heroes-hanke on seurannut ja tutkinut muutosta aitiopaikalta viimeisten viiden vuoden ajan. Nyt on aika paketoida hankkeen tulokset ja ennakoida niiden perusteella, miltä ruokapakkaamisen tulevaisuus näyttää ja millaisia tekoja eri toimijoilta pakkaus-, ruoka- ja materiaaliarvoketjuissa tarvitaan sen saavuttamiseksi. Hankkeen tulokset ovat erityisen ajankohtaisia nyt, kun samaan aikaan Brysselissä europarlamentaarikot pohtivat kantojaan …

Murrosareenassa tunnistettiin tukku keinoja kestävän ruokapakkaamisen edistämiseksi

Package–Heroes-hankkeessa järjestettiin kestävän ruokapakkaamisen murrosareena, jossa areenaan puoleksi vuodeksi sitoutunut asiantuntijoiden joukko haki ratkaisuja kolmeen ruokapakkaamisen haasteeseen. Murrosareenassa luotiin polkuja tulevaan ja tunnistettiin tukku tarvittavia toimia niin elinkeinoelämän toimijoille kuin hallinnolle, kansalaisjärjestöille, kansalaisille ja tutkijoille. Murrosareena on yhteistoiminnallisen tutkimuksen muoto, jossa asiantuntijat yhdessä asettavat tavoitteita ja tunnistavat niiden saavuttamiseen tarvittavia askelia. Package-Heroes-hankkeen kestävän ruokapakkaamisen murrosareenassa järjestettiin kolmeen työryhmään jakautuneena viiden työpajan sarja alkuvuoden 2023 aikana. Työryhmille ratkottavaksi annetut haasteet liittyivät …

Uusien pakkausratkaisujen ylösskaalausta ja toiminnallisuutta selvitetty demopakkausten avulla

Package-Heroes-hankkeessa on tarkasteltu kolmea uutta demopakkauskonseptia: (1) muovin korvaaminen leikkelepakkauksissa ja (2) makeispakkauksissa, sekä (3) kertakäyttöpakkaamisen vähentäminen annoksen kotiin kuljetuksessa. Demopakkausratkaisujen valinnasta voi lukea lisää aiemmasta uutisestamme. Kahta ensimmäistä konseptia varten olemme kehittäneet ja testanneet uusia pakkausmateriaaleja. Olemme tutkineet konseptin todennusvaiheessa olevien luonnossa biohajoavien pakkausmateriaalien ylösskaalausta eli siirtymistä laboratoriomittakaavan kokeista kohti teollista tuotantoa vastaavia prosessointi- ja valmistusmenetelmiä. Olemme valmistaneet pakkausmateriaalia VTT:n pilotointilaitteistoilla, joissa materiaaleja valmistetaan rullatavarana eli huomattavasti suuremmassa mittakaavassa kuin …

Visioista voimaa muutokseen – kohti ruokapakkaamisen uusia ratkaisuja

Jotta elintarvikepakkaaminen kehittyisi kestävään suuntaan, tarvitaan osin radikaalejakin muutoksia. Mutta kuka raivaa polkuja ja kenen kanssa? Yhteinen visiointi auttaa hahmottamaan erilaisia pakkausratkaisuja ja niiden elinvoimaa. Ei ole epäilystäkään, etteikö ruokapakkaaminen olisi murroksessa. On myös jokseenkin selvää, että muutosta ajavat kaikki osapuolet: ruoantuottajat, pakkausteollisuus, kaupan ala, kuluttajat sekä poliitikot ja viranomaiset. Kuitenkin se, miltä ruokapakkaamisen kestävä tulevaisuus voisi näyttää, on epäselvää. ”Pakkausten materiaalinkulutusta vähennetään ja kierrätystä parannetaan koko ajan, mutta moni …

Ruokapakkaamisen murrosareena käynnissä

Package-Heroes-hankkeessa pyritään vauhdittamaan ruokapakkaamisen murrosta eri tavoin. Aloitimme joulukuussa noin kahdenkymmenen erilaisista sidosryhmistä tulevan osaajan kanssa niin sanotun murrosareenan. Työ jatkuu huhtikuuhun asti ja tapaamisia on tiedossa viisi. Murrosareenassa osallistujat asettavat tavoitteita ja miettivät tarvittavia askelia niiden saavuttamiseksi. Package-Heroes-hankkeen murrosareenassa on kolme teemaa, jotka ovat nousseet aiemmista sidosryhmähaastatteluista ja -työpajoista: pakkausten vähentäminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja roskaamisen vähentäminen. Ensimmäisessä työpajassa joulukuussa 2022 rakennettiin yhteistä tilannekuvaa ruokapakkaamisesta ja sen haasteista. …

Muovi vai kuitu? Kerta vai kesto? Elinkaariarvioinnilla tiedepohjaisia vastauksia eri ruokapakkausratkaisujen ilmastovaikutuksista

EU:n pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva direktiivi puhuttaa tällä hetkellä pakkausalaa. Direktiivillä halutaan yhtenäistää pakkausjätteen käsittelyä ja ehkäistä jätteen syntymistä EU:ssa. Package-Heroes-tutkimushankkeessa on arvioitu erilaisten elintarvikepakkausratkaisujen elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Alustavat tulokset kertovat uusien kuitupohjaisten pakkausten ilmastovaikutusten olevan murto-osa perinteisten muovipakkausten ilmastovaikutuksista. Tulokset valottavat myös uudelleenkäytettävien pakkausten tehokkuutta eri käyttökohteissa. Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut eri ruokapakkausratkaisujen elinkaariset ilmastovaikutukset Package-Heroes-tutkimushankkeessa. Hankkeessa on tutkittu sekä muovin korvaamista VTT:n kehittämillä uusilla kuitupohjaisilla materiaaliratkaisuilla lihaleikkelepakkauksessa että uudelleenkäytettävää …