EU:n pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva direktiivi puhuttaa tällä hetkellä pakkausalaa. Direktiivillä halutaan yhtenäistää pakkausjätteen käsittelyä ja ehkäistä jätteen syntymistä EU:ssa. Package-Heroes-tutkimushankkeessa on arvioitu erilaisten elintarvikepakkausratkaisujen elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Alustavat tulokset kertovat uusien kuitupohjaisten pakkausten ilmastovaikutusten olevan murto-osa perinteisten muovipakkausten ilmastovaikutuksista. Tulokset valottavat myös uudelleenkäytettävien pakkausten tehokkuutta eri käyttökohteissa.

Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut eri ruokapakkausratkaisujen elinkaariset ilmastovaikutukset Package-Heroes-tutkimushankkeessa. Hankkeessa on tutkittu sekä muovin korvaamista VTT:n kehittämillä uusilla kuitupohjaisilla materiaaliratkaisuilla lihaleikkelepakkauksessa että uudelleenkäytettävää take-away-ruokapakkausratkaisua. Tuloksia on jo esitelty mm. useissa kansainvälisissiä tieteellisissä konferensseissa sekä sidosryhmätilaisuuksissa.

Kuitupohjaisten pakkausten ilmastovaikutukset murto-osa fossiiliseen muoviin verrattuna

Luken tekemässä elinkaariarvioinnissa verrattiin perinteistä fossiilisesta muovista valmistettua ja uusista biopohjaisista ja biohajoavista pakkausmateriaaleilla valmistettuja lihaleikkelepakkauksia. Alustavat tulokset osoittavat, että uusien, kuitupohjaisten pakkausratkaisujen ilmastovaikutukset ovat vain murto-osa perinteisten fossiilisten pakkausten ilmastovaikutuksista. VTT:n kehittämät uudet kuitupohjaiset pakkausmateriaaliratkaisut koostuvat kartongista ja luonnossa biohajoavasta barrierkerroksesta, ja ne soveltuvat kartonkikierrätykseen.

Tuloksiin vaikuttavat useat pakkausten ominaisuuksiin liittyvät tekijät. ”Kuitupohjaisen materiaalin prosessointi on hyvin energiatehokasta ja siksi pakkauksen valmistamisesta aiheutuvat päästöt ovat alhaiset. Lisäksi kehitetyt uudet pakkausmateriaalit ovat täysin biopohjaisia, ja sen vuoksi pakkauksen käytöstä poiston yhteydessä ei synny fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä. Jos nämä pakkaukset hävitetään polttamalla, energian talteenotolla voidaan osittain korvata fossiilisia polttoaineita, ja siten lisätä kyseisen pakkausratkaisun ilmastohyötyjä”, avaa tuloksia Luken tutkimusprofessori Ilkka Leinonen. Aiemmin aihetta on tutkittu mm. Ympäristöministeriön rahoittamassa ”Perinteistä muovia korvaavat materiaalit ja ratkaisut” -hankkeessa, ja nyt saadut tulokset ovat samansuuntaisia.”

Paperi- ja kartonkipohjaisten pakkausten puuraaka-aine on hiilineutraalia jos se hankitaan täysin uudistuvasta metsästä. Raaka-aine voi olla jopa hiilinegatiivisia, jos metsien metsän hiilivarasto kasvaa, eli metsät muodostavat hiilinielun. Kansallinen hiilineutraaliustavoite edellyttää, että energiantuotannon lisäksi myös käytettävät materiaalit ovat hiilineutraaleja. Tarkastelun tulokset osittavat, että hiilineutraalius tai jopa hiilinegatiivisuus voidaan pakkausten osalta saavuttaa yhdistämällä kestävä raaka-aineen tuotanto, tehokas valmistusprosessi ja ilmastohyötyjä tuottava jätteenkäsittely.

Potentiaalisia ilmastohyötyjä kestopakkauksista jo muutamalla käyttökerralla

Package-Heroes-hankkeessa on verrattu elinkaariarvioinnilla myös uudelleenkäytettävien ja kertakäyttöisten muovisten take-away-pakkausten ympäristövaikutuksia. Tulokset osoittivat, että ilmastohyötyjä voidaan potentiaalisesti saavuttaa uudelleenkäytettävillä pakkauksilla jo muutaman käyttökerran jälkeen.

”Kestopakkausten ja kertakäyttöisten pakkausten välisiin eroihin vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, kuten palautetaanko tyhjä pakkaus muun asioinnin yhteydessä vai erillisellä matkalla, käytetyt ajoneuvot sekä pakkauksen pesemiseen käytetty energia. Astioiden palautus ja pesu toistuvat jokaisen käyttökerran jälkeen, ja siksi niiden ympäristötehokkuus on ratkaiseva myös pakkauksen kokonaisympäristökestävyyden kannalta”, avaa Leinonen.

Elinkaariarvioinnilla voidaan kartoittaa ne tilanteet, joissa uudelleenkäytettävä tuottaa vähemmän päästöjä kuin kertakäyttöinen. Ilmastohyötyjen lisäksi toimivan uudelleenkäyttöjärjestelmän avulla voidaan vähentää  myös roskaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Package-Heroes-hankkeessa jatketaan tutkimusta sekä kuitupakkauksista että uudelleenkäytettävistä pakkauksista ja aiheista on tulossa useampia tieteellisiä julkaisuja.

 

 

Tuloksia esiteltiin 15.2.2022 järjestetyssä Pakkaa tulevaisuuteen -tapahtumassa:

Ilkka Leinonen: Elinkaariarviointi pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä

 

Frans Silvenius: Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutusten vähentämisessä

 

Pooja Yadav: Environmental benefits of reusable food packaging