Pakkaamisen ympäristövaikutuksia hallitaan systeemisillä ratkaisuilla

Pakkausmateriaaleja käsitellään usein erillisenä ympäristön likaantumisen kysymyksenä. Ne ovat kuitenkin osa pakkaamisen järjestelmää ja logistiikkaa. Luonnonvarojen käytölle on tutkitusti esitetty kestävyysrajoja sekä ilmastovaikutuksen että luonnon monimuotoisuuden kannalta, mikä nostaa esiin tarpeen järkiperäistää myös pakkausmateriaalien käyttöä. Keskeisten ja välttämättömien tarpeiden tyydyttämiseksi tarvitaan raaka-aineita ja tuotantoa, mutta lisäämällä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä alentamalla kulutusta voidaan rajoittaa ympäristövaikutusta merkittävästikin. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on politiikka-aloitteiden paketti, joka tukee EU:n muuntumista oikeudenmukaiseksi ja vauraaksi yhteiskunnaksi, jonka …

Materiaali- ja menetelmäkehityksellä kohti kestävää ruokapakkaamista – Elinkaarilaskenta on myös päätöksenteon työkalu

Kun Package-Heroes-tutkimushanke neljä vuotta sitten käynnistyi, käytiin julkisuudessa aktiivista keskustelua ympäristön roskaantumisesta. Se antoi tutkimushankkeelle lähtölaukauksen: tarvittiin selvästi lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten ympäristön roskaantumista voidaan vähentää ja pakkausratkaisujen kestävyyttä arvioida. Package-Heroes-hankkeessa tutkimustyötä on tehty ja konkretisoitu demopakkausratkaisujen avulla. Demoratkaisuista kahdessa on pilotoitu uusia, kartonkikeräysfraktiossa kierrätettäviä elintarvikkeiden pakkausmateriaaliratkaisuja. Kyseiset materiaaliratkaisut ovat myös luonnossa biohajoavia. Yksi demoista on ollut jo markkinoilla oleva uudelleenkäytettävä ruokapakkaus. Demoratkaisujen kestävyyttä on hankkeessa arvioitu laskemalla …

Tieto, yhteistyö ja vapaus innovoida – Laaja haastatteluaineisto kertoo, mitkä tekijät edistävät yrityksissä pakkaamisen kestävyysmurrosta

Package-Heroes-tutkimushankkeen käynnistyessä neljä vuotta sitten, oli jo selvää, että yksi kestävän ruokapakkaamisen suurimmista ajureista on se, että alalla toimivat yritykset haluavat toimia vastuullisesti. Yritykset ovat kiinnostuneita liiketoimintansa ympäristövaikutuksista ja valmiita satsaamaan niiden vähentämiseen. Jotta alan tahtotila saadaan kanavoitua vastuulliseksi liiketoiminnaksi, tarvitaan kuitenkin lisää tietoa siitä, millainen ruokapakkaaminen on vastuullista. Tiedon puute hämmentää ja vaikeuttaa yritysten päätöksentekoa ja investointeja. Package-Heroes-tutkimushankkeen yhdeksi tavoitteeksi muodostuikin tukea yrityksiä kestävien pakkausratkaisujen ja uusien liiketoimintamallien löytämisessä …

Kuluttaja tarvitsee apua kestävien valintojen tekemiseen – Tutkimuksesta hyötyä kuluttajille itselleen sekä pakkausalan toimijoille

Package-Heroes-tutkimushankkeen käynnistyessä vuonna 2019 oli selvää, että eri pakkausvaihtoehtoja vertaileva kuluttaja on avaintoimija kestävän pakkauskulttuurin yleistymisessä. Kuluttajakansalaisten roolista pakkausmurroksessa tarvittiin kuitenkin lisää tietoa. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin toisaalta lisätä kuluttajien omaa ymmärrystä ja tietoisuutta kestävistä elintarvikepakkauksista ja toisaalta lisätä pakkauskentän muiden toimijoiden, kuten yritysten ja päättäjien, monipuolista ymmärrystä kuluttajan roolista ja tarpeista. Package-Heroes-hankkeessa olemme tutkineet kuluttajien tekemiä pakkausvalintoja muun muassa haastatteluilla, havainnoinnilla ja kyselyillä. Tutkimuksen vastaanotto on ollut hyvä: ihmisillä on …

Termit tutuksi: Muovin kemiallinen kierrätys

Muovien kemiallinen kierrätys on muovin purkamista takaisin lähtöaineiksi eli monomeereiksi tai johonkin välimuotoon esimerkiksi oligomeeriseksi vahaksi. Materiaalin uudelleenvalmistus mahdollistaa korkealaatuisten uusiomuovien ja -kemikaalien valmistuksen niin, että niitä voidaan käyttää sellaisenaan korvaamaan fossiilisia vaihtoehtoja kaikissa nykyisissä käyttökohteissa. Hyödyntämällä laajempaa muovijätteiden valikoimaa voidaan vähentää riippuvuutta raakaöljyn käytöstä, pienentää tuotteiden hiilijalanjälkeä ja auttaa pääsemään eroon muovijätteen sijoittamisesta kaatopaikoille. Muovijätteen kemiallinen kierrätys vauhdittaa kiertotaloutta ja mahdollistaa mekaanista kierrätystä korkeamman muovien kierrätysasteen. Mekaaninen kierrätys tarkoittaa lajittelua, rouhintaa ja uudelleensulattamista. …

Termit tutuksi: Pakkausteollisuus eli pakkaustoimiala

Yrityksen toimialan (industry) ja toimialarajojen (industry boundary) määrittely on tärkeää koska se auttaa ymmärtämään kenen kanssa yritys kilpailee, mikä on sen kilpailuetu ja ketkä ovat yrityksen asiakkaita. Tämä on eri asia kuin kaupparekisteriin merkitty toimiala tai tilastokeskuksen toimialaluokitus. Perinteinen kapea käsitys toimialasta on se, että ryhmä yrityksiä muodostaa toimialan, jos yritysten pääasiallinen liiketoiminta on samankaltaista. Pakkausteollisuuden tapauksessa tämä tarkoittaisi sitä, että vain ne yritykset, joille pakkaus on päätuote, ovat osa …

Termit tutuksi: Yrittäjyysekosysteemit

Yrittäjyysekosysteemeistä on nyt puhuttu toistakymmentä vuotta, mutta useimmille on edelleen epäselvää mitä tällä muodikkaalla termillä tarkoitetaan. Ensimmäisellä osalla, yrittäjyydellä viitataan prosessiin jossa yrittäjät (ihmiset tai tiimit), etsivät, löytävät ja hyödyntävät uudenlaisia, innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia tehdäkseen ideoillaan voittoa. Laajemmin ajateltuna ’voitto’ voi olla myös arvoa, ei välttämättä vain taloudellista, mutta myös yhteiskunnalle tai ympäristölle hyödyllisiä parannuksia. Jotkut ajattelevat yrittäjyysekosysteemit lähinnä start-up-pöhinän ja nopeasti kasvavien yritysten kautta, mutta yrittäjyys on useimmiten paljon jokapäiväisempää, …

Sanomalehtimedia elintarvikepakkausmuutosten keskustelualustana

Tutkin gradussani elintarvikepakkaamisesta käytävää uutismediakeskustelua suomalaisissa sanomalehdissä. Elintarvikepakkausalan kestävyysmuutos on ajankohtainen, yhteiskunnallinen asia. Pyrkimyksenäni on omalta osaltani elää siten, että luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja luonnosta nauttiminen on mahdollista sekä meille nykyihmisille että tuleville sukupolville. Opiskelin LUT- yliopistossa kauppatieteitä ja sivuaineenani luin kestävää kehitystä (sustainability). Minulle oli tärkeää, että graduni liittyisi kestävään kehitykseen. Tartuin innolla mahdollisuuteen kerätä, koota ja analysoida uutismedia -aineistoa kestävästä elintarvikepakkaamisesta graduani. Elintarvikealalla tarvitaan laadukkaita vaihtoehtoja fossiilipohjaisen muovin …

Termit tutuksi: Green deal – EU:n Vihreän kehityksen ohjelma vai kansallinen vapaaehtoinen sopimus?

Termi Green deal on tullut tutuksi monille, mutta sen merkitys tuntuu olevan edelleen hieman epäselvä. Haaste on siinä, että termillä voidaan viitata kahteen erilliseen, joskin toisiinsa linkittyvään, asiaan. EU:n Green Deal on Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelma, keskeisin unionia ohjaava kattava toimenpidepaketti, joka tähtää siihen, että Eurooppa olisi vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraali. Laajaan ohjelmaan kuuluvia aloitteita ovat esimerkiksi kiertotalouden toimintaohjelma, EU:n kestävä tuotepolitiikka, uusi metsästrategia sekä kestävän rahoituksen taksonomia, jotka …

Miten tutkia nuorten näkemyksiä ruokapakkaamisesta?

Package-Heroesin yksi tärkeä sidosryhmä ovat nuoret. Yhdessä Just Food -konsortion kanssa päätimme etsiä mahdollisuuksia kuulla nuorten käsityksiä kestävästä ruokajärjestelmästä. Pääsimme tekemään yhteistyötä LUT junior yliopiston kanssa. Yhteistyö oli kiinnostavaa, keräämämme aineisto kullanarvoista, ja opimme paljon myös yhteistyöstä koulujen kanssa.