Package-Heroes-hankkeessa tutkimme ja kehitämme ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Edistämme pakkaamisen kestävää tulevaisuutta yhteistyössä yritysten, järjestöjen, kuluttajien ja päättäjien kanssa.

 

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta johtaa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin. Hankkeen tutkimus on jaettu viiteen työpakettiin:

  1. Muutoksen yhteistoiminnallinen luominen (Luonnonvarakeskus)
  2. Liiketoiminnan rakentaminen kestävään elintarvikepakkaamiseen (LUT-yliopisto)
  3. Ruokapakkausten kulutuskulttuurit (Åbo Akademi)
  4. Uusien pakkausratkaisujen toteutettavuus ja kokonaiskestävyys (Luonnonvarakeskus)
  5. Politiikkatoimet pakkaamisen murroksen vauhdittajina (VTT)

Tähän mennessä olemme tutkineet ja saaneet selville muun muassa seuraavaa:

 

Yhteistyölle on suuri tarve

 

Jotta jätemäärä vähenisi, elintarvikepakkaaminen on ajateltava monin tavoin uudelleen. Tarvitaan ympäristöystävällisiä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkaamisen ratkaisuja. Vaikuttava muutos edellyttää, että yritykset ja muut sidosryhmät toimivat yhdessä.

 

Package-Heroes on selvittänyt, millaisia esteitä etenkin yritysmaailmassa on kestävien ruokapakkauksien kehittämisessä. Kestävän kehityksen kannalta yritysten ei aina kannattaisi kilpailla keskenään, vaan tehdä yhteistyötä.

 

Hankkeen aikana Package-Heroes on laatinut kestävän ruokapakkaamisen kriteerit, jotka auttavat yrityksiä, viranomaisia ja poliittisia päätöksentekijöitä arvioimaan ruokapakkaamisen vaikutuksia ja tekemään kestäviä valintoja.

 

Hankkeen työ jatkuu nyt Murrosareenoilla, jotka kokoavat yhteen elintarvikepakkaamisen eri toimijoita.

 

Kuluttajilla on tärkeä rooli elintarvikepakkauksen murroksessa, mutta lisää tietoa tarvitaan

 

Kuluttajalla on keskeinen rooli kestävän pakkauskulttuurin yleistymisessä, sillä hän valitsee ruokakaupassa eri tuotteiden ja pakkausten välillä. Package-Heroes on tutkinut kuluttajien pakkausvalintoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

 

Tähän mennessä on havaittu, että kuluttajat tarvitsevat arjessaan lisää tietoa ja tukea voidakseen osallistua kestävän elintarvikepakkaamisen murrokseen. Kestävän pakkauksen valitseminen kaupassa on mahdotonta, ellei eri pakkausten ympäristövaikutuksia voi arvioida tai vertailla. Siksi tietoa pakkausten ympäristövaikutuksista ja kierrättämisestä on oltava saatavilla entistä selkeämmin.

 

Package-Heroes on tutkinut kuluttajien tekemiä pakkausvalintoja mm. haastatteluilla, havainnoinnilla ja kyselyillä. Kuluttajien viestejä viedään pakkausten kehittäjille ja yrittäjille käynnissä olevassa Murrosareena-työssä.

 

Ruokapakkausten ympäristövaikutuksista tarvitaan luotettavaa tietoa

 

Muovin vähentäminen, kiertotalous ja ilmastomuutos ovat pakkausarvoketjun yritysten suuri kiinnostuksen kohde ja pakkausratkaisujen kehityksen ajuri.

 

Package-Heroes on vertaillut erilaisten pakkausten ympäristövaikutuksia kansainvälisesti vertailukelpoisella ja standardien mukaisella LCA-mallilla, joka arvioi tuotteen koko elinkaarta, eli sisältää sekä raaka-aineen tuottamisen, pakkauksen valmistamisen ja käytön ja käytöstä poiston. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös pakkauksen toiminallisuus: pakkauksen suojaava tarkoitus on keskeinen, koska ruokahävikki vaikuttaa ilmastoon suuresti.

 

Pakkausten elinkaarianalyysit eivät nykyisellään ota roskaamisnäkökulmaa huomioon, vaikka globaali muoviroskaongelma on suurin syy pyrkimyksissä vähentää muovin käyttöä.

 

Package-Heroes-hankkeessa on selvitetty keinoja ottaa roskaamisnäkökulma osaksi ympäristöarviointeja, ja kehitetty uusia laskentamalleja, joilla roskaamispotentiaali voidaan sisällyttää elinkaariarviointeihin.

 

Package-Heroes on tarkastellut erilaisia ratkaisuja roskaamisen vähentämiseksi, ja erityisesti sitä, miten muovin käyttöä pakkaamisessa voidaan vähentää. Hankkeessa on tarkasteltu demopakkauskonsepteja, joihin kuuluu muovin korvaaminen leikkelepakkauksissa ja makeispakkauksissa, sekä kertakäyttöpakkaamisen vähentäminen annoksen kotiin kuljetuksessa.

 

Hankkeessa on tutkittu luonnossa biohajoavien pakkausmateriaalien ylösskaalausta. Demopakkauksia on valmistettu suklaalle ja välipalakeksille. Laskelmien mukaan uusiutuvasta biomateriaalista valmistetut pakkaukset tuottavat huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiilisesta muovista valmistetut pakkaukset.

 

Muovin käyttöä voidaan vähentää myös uudelleenkäyttöratkaisuilla. Hankkeessa saadut tulokset osoittavat, että uudelleenkäytöllä voidaan potentiaalisesti vähentää myös pakkaamisen ilmastovaikutuksia, mutta vain silloin, jos pakkausten palauttamis- ja pesuprosessit voidaan järjestää niin, että niistä syntyy vähemmän päästöjä kuin kertakäyttöisten pakkausten valmistamisesta ja käytöstä poistosta.

 

Tutkittua tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi

 

Package-Heroes on kartoittanut alaa koskevaa poliittista ohjausta ja toimintaympäristöä sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Ruokapakkaamiseen liittyvä EU:n keskeisin toimenpidepaketti on vihreän kehityksen ohjelma. Tämän lisäksi toimia on monissa muissa EU-ohjelmissa.

 

Ruokapakkaamiseen liittyviä kestävyysongelmia ei voida ratkaista yksittäisillä materiaalivalinnoilla, tuotekielloilla tai kierrätysvelvoitteilla. Ratkaisut vaativat johdonmukaisia politiikkatoimia ja vahvaa yhteistyötä ruokapakkaamisen arvoketjun toimijoiden, tutkimuksen ja julkisen hallinnon välillä.

 

Package-Heroes julkaisee politiikkasuosituksia, jotka tukevat kestävää ruokapakkaamista edistävää päätöksentekoa. Ensimmäisessä suosituksessamme esittelemme sekä poliittisen että yrityksien päätöksenteon tueksi kuusi kestävän ruokapakkaamisen kriteeriä. Lisäksi suosittelemme päätöksentekijöille toimenpiteitä kestävää ruokapakkaamista edistävän innovaatioyhteistyön tehostamiseksi.

 

Package-Heroes auttaa luomaan yhteistä suuntaa muutokselle

 

Kestävämpää pakkaamista ajavat kaikki elintarvikepakkaamisen osapuolet: ruoantuottajat, pakkausteollisuus, kaupan ala, viranomaiset, poliitikot ja kuluttajat. Ruokapakkaaminen on murroksessa ja vaatii kehitystä – mutta millainen on sen tulevaisuus ja suunta?

 

Package-Heroes on selvittänyt useamman vuoden ajan eri sidosryhmien toiveita, tarpeita ja näkemyksiä ruokapakkaamisesta. Hanke on esimerkiksi kerännyt nuorten visioita elintarvikepakkaamisen tulevaisuudesta sekä kartoittanut pakkaamista koskevaa poliittista ohjausta EU:ssa.

 

Koko alan yhteistä keskustelua tarvitaan kestävän muutoksen tuottamiseksi. Yksittäinen pakkausyritys, kuluttaja tai kauppa ei saa muutosta aikaan. Elintarvikepakkaamisen muutoksen yhteisiä askelmerkkejä luodaan Murrosareena-työpajoissa. Package-Heroes tuo Murrosareena-työssä yhteen elintarvikepakkaamisen eri tahot yrityksistä kuluttajiin ratkomaan ruokapakkaamisen tulevaisuutta.

 

Haluatko tietää lisää?

 

Tilaa uutiskirjeemme niin saat sähköpostiisi tiedon hankkeen tapahtumista ja tärkeimmistä tuloksista.

 

Hankkeen yhteystiedot löydät täältä.