Pakkausten uudelleenkäyttö voi toimia yhtenä ratkaisuna pakkausjätteen määrän taittamisessa. Package-Heroes-tutkimushanke suosittelee viittä sidosryhmien kanssa yhdessä tunnistettua keinoa, joiden avulla ruokapakkausten uudelleentäyttö ja -käyttö saataisiin käyntiin ja skaalattua Suomessa.

Euroopassa syntyy tällä hetkellä noin 80 miljoonaa kiloa pakkausjätettä vuosittain. Ennusteiden mukaan pakkausjätteen määrän odotetaan tulevaisuudessa kasvavan. Yksi syy tähän on pitkään jatkunut kertakäyttöpakkausten kulutuksen kasvu. Noin 60 % kertakäyttöpakkauksista käytetään ruuan pakkaamiseen.

Pakkausjätteen määrän kasvua on pyritty Euroopan unionissa hillitsemään pakkausten ja pakkausmateriaalien kierrätystä edistämällä. Edistystä on tapahtunut, mutta EU:n komission mukaan nykyiset materiaalitehokkuuteen täh­täävät toimet ja kierrätykseen perustuva kiertotalous eivät riitä kertakäyttöpakkauksista syntyvän jätteen mää­rän kasvun ja roskaantumisen hillintään.  Tarvitaan muita toimia kertakäyttöpakkausten kasvavaa kulutusta hillitsemään.

EU:n komissio on viime vuosina korostanut politiikkaohjelmissaan ruokapakkausten uudelleenkäytön ja -täytön edistämistä keinona hillitä pakkausten kertakäytöstä koituvia haittoja. Tällä hetkellä käsittelyssä oleva EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus on ensimmäinen yritys asettaa määrällisiä tavoitteita pakkausten uudelleenkäytölle EU:ssa.

Pakkausten uudelleenkäyttö on aiheuttanut huolta sekä pakkausalalla että kaupan ja elintarviketeollisuuden toimijoissa. Keskustelua ovat herättäneet muun muassa uudelleenkäytön aiheuttamat kustannukset, hygieniavaatimukset ja uudelleenkäyttöjärjestelmän ympäristövaikutukset. On selvää, että uudelleenkäyttö ei sovi kaikkialle eikä voi kokonaan korvata kertakäyttöä.

Jotta uudelleenkäytön ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset saadaan optimoitua, soveltuvimmat käyttökohteet tunnistettua ja kuluttajia uudelleenkäyttöön kannustavia toimintamalleja luotua, tarvitaan vielä paljon järjestelmällistä pakkausten uudelleenkäytön kokeilu- ja kehitystyötä yhteistyössä pakkausarvoketjun toimijoiden kesken. Ensiarvoisen tärkeää on määrittää ja seurata eri ratkaisumallien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäris­tövaikutuksia.

Ruokapakkausten uudelleenkäyttö on Suomessa vielä hyvin vähäistä, ja kehitystyö on pääosin ollut pienien start-up-yritysten vastuulla. Package-Heroes-hanke järjesti keväällä 2023 Murrosareenan, jossa suomalaiset elintarvikepakkaamisen sidosryhmien asiantuntijat asettivat yhdessä tavoitteita pakkausjätteen vähentämiseksi ja tunnistivat keinoja, joiden avulla pakkausten uudelleentäyttö ja -käyttö saataisiin käyntiin ja skaalattua Suomessa. Olemme nyt julkaisseet Murrosareena-työn tuloksena syntyneet viisi toimenpide-ehdotusta politiikkasuosituksena. Politiikkasuosituksessa nostamme esiin myös ne asiat, joihin uudelleenpakkausjärjestelmiä kehitettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta uudelleenkäytön ympäristövaikutukset eivät ylitä kertakäytön ympäristövaikutuksia.

Lue politiikkasuosituksemme: Pakkausten uudelleenkäyttö haastaa kertakäyttökulttuurin – Suosituksia uudelleenkäytön tukemiseksi.