Kun Package-Heroes-tutkimushanke neljä vuotta sitten käynnistyi, käytiin julkisuudessa aktiivista keskustelua ympäristön roskaantumisesta. Se antoi tutkimushankkeelle lähtölaukauksen: tarvittiin selvästi lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten ympäristön roskaantumista voidaan vähentää ja pakkausratkaisujen kestävyyttä arvioida.

Package-Heroes-hankkeessa tutkimustyötä on tehty ja konkretisoitu demopakkausratkaisujen avulla. Demoratkaisuista kahdessa on pilotoitu uusia, kartonkikeräysfraktiossa kierrätettäviä elintarvikkeiden pakkausmateriaaliratkaisuja. Kyseiset materiaaliratkaisut ovat myös luonnossa biohajoavia. Yksi demoista on ollut jo markkinoilla oleva uudelleenkäytettävä ruokapakkaus.

Demoratkaisujen kestävyyttä on hankkeessa arvioitu laskemalla niiden elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Elinkaarilaskentamenetelmää on samalla kehitetty niin, että laskennoissa otettaisiin paremmin huomioon myös esimerkiksi roskaamisen ympäristövaikutukset. Puhutaan niin kutsutusta roskaamispotentiaalista, jolla tarkoitetaan todennäköisyyttä sille, että roska päätyy jätteenkäsittelyn sijaan luontoon.

Millaisia johtopäätöksiä voimme tähänastisen tutkimuksemme perusteella tehdä pakkausten ympäristövaikutuksista?

Havainto 1: Uusiutuva, kuitupohjainen materiaali on ilmaston kannalta kestävä

Elinkaariarvioinnin tulokset osoittavat, että hankkeessa pilotoidut uusiutuvasta kuitupohjaisesta ja biohajoavasta materiaalista valmistetut pakkaukset tuottavat elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiilisesta muovista valmistetut pakkaukset. Ilmaston kannalta merkittävintä on, ettei biopohjaisten materiaalien polttamisesta synny nettopäästöjä: kestävästi tuotettu biomassa sitoo kasvaessaan saman verran hiiltä kuin sen poltossa vapautuu.

Kuitupohjaisista biohajoavista pakkauksista ei myöskään synny mikromuovia, joka voisi päätyä vesistöihin. Lisäksi kuitupohjaisten materiaalien valmistaminen on usein energiatehokkaampaa kuin fossiilisten materiaalien valmistus.

Kun uusia pakkausmateriaaleja vertaillaan keskenään, on olennaista, että pakkausten toiminnallisuudet, eli esimerkiksi kyky säilöä ruokaa, on laskennassa vakioitu.

Havainto 2: Puhdistuksen ja palautuksen päästöt vaikuttavat uudelleenkäytettävien pakkausten kestävyyteen

Package-Heroes-hankkeessa on tutkittu elinkaariarvioinnilla myös uudelleenkäytettävien pakkausten ympäristövaikutuksia ja verrattu, kumpi on ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpi ratkaisu: kertakäyttöpakkaus vai uudelleenkäytettävä pakkaus? Elinkaariarviointi osoittaa, että uudelleenkäytettävät pakkaukset voivat joissain tilanteessa aiheuttaa vähemmän päästöjä. Vertailu ei ole aivan yksinkertaista.

Jotta uudelleenkäytettävä pakkaus olisi ympäristön kannalta kestävämpi kuin kertakäyttöpakkaus, ei uudelleenkäytettävän pakkauksen pesemisestä tai palauttamisesta saa syntyä enempää päästöjä kuin uuden pakkauksen valmistamisesta. Pakkauksen valmistamisesta ja käytöstä poistamisesta syntyvät päästöt on jaettava pakkauksen käyttökertojen mukaan. Mitä tehokkaampi pakkauksen kierto on, sitä enemmän pakkauksella on käyttökertoja ja sitä vähemmän siitä syntyy päästöjä yhtä käyttökertaa kohti.

Havainto 3: Elinkaarilaskentaa tarvitaan päätöksenteon lähtökohdaksi

Yksi havainnoistamme on, että elintarvikepakkaamista ohjaavan sääntelyn on oltava tarpeeksi joustavaa ja tilannekohtaista.

Package-Heroes-hankkeen käynnistyessä vuonna 2018 keskustelu elintarvikepakkauksista keskittyi erityisesti merten muoviroskaongelman ympärille ja kertakäyttömuovien kulutusta suitsimaan säädettiin EU:ssa kertakäyttömuovidirektiivi. Hankkeen aikana EU-tasolla poliittinen tahtotila on kääntynyt suosimaan tehokkaan kierrätyksen lisäksi yhä enemmän uudelleenkäytettäviä pakkauksia pakkausjätemäärän vähentämiseksi.

Loppuvuodesta 2022 EU-komissio antoi ehdotuksensa uudesta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta. Asetus on herättänyt runsaasti keskustelua pakkausalan sisällä siitä, ettei sen vaikutusarvioinnissa huomioida pakkausten ympäristövaikutuksia riittävän systemaattisesti ja läpinäkyvästi. Ei pidä olettaa, että sama ratkaisu toimii kaikissa tilanteissa, vaan sääntelyn on oltava tilannekohtaista ja joustavaa. Esimerkiksi pakkausten uudelleenkäytöllä voidaan pienentää ympäristövaikutuksia usein, muttei aina.

Elinkaarilaskenta auttaa siis lainsäädännön valmistelussa ja sääntelyn seurausten arvioinnissa. Sen avulla voidaan systemaattisesti arvioida pakkauksen aiheuttamaa ympäristökuormaa siten, että pakkauksen valmistusprosessi, käytettävyys ja roskaamispotentiaali on huomioitu.

Haluatko tietää lisää tutkimuksemme havainnoista ja vaikuttavuudesta?

Hankkeessa tuotetaan kolmea jatkuvasti päivittyvää vaikuttavuuskertomusta, joilla raportoidaan hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutustu vaikuttavuuskertomuksiimme:

Vaikuttavuuskertomus YMPÄRISTÖ

Vaikuttavuuskertomus IHMISET

Vaikuttavuuskertomus LIIKETOIMINTA