Package-Heroes-tutkimushankkeen käynnistyessä neljä vuotta sitten, oli jo selvää, että yksi kestävän ruokapakkaamisen suurimmista ajureista on se, että alalla toimivat yritykset haluavat toimia vastuullisesti. Yritykset ovat kiinnostuneita liiketoimintansa ympäristövaikutuksista ja valmiita satsaamaan niiden vähentämiseen.

Jotta alan tahtotila saadaan kanavoitua vastuulliseksi liiketoiminnaksi, tarvitaan kuitenkin lisää tietoa siitä, millainen ruokapakkaaminen on vastuullista. Tiedon puute hämmentää ja vaikeuttaa yritysten päätöksentekoa ja investointeja. Package-Heroes-tutkimushankkeen yhdeksi tavoitteeksi muodostuikin tukea yrityksiä kestävien pakkausratkaisujen ja uusien liiketoimintamallien löytämisessä ja käyttöönottamisessa.

Tutkimushankkeessa on haastateltu yli 50 yrityksen, elintarvikealan keskusjärjestön tai muun pakkausarvoketjun toimijan edustajaa. Haastatteluja on tehty sekä pienten ja keskisuurten että isojen yritysten kanssa. Laajan haastatteluaineiston pohjalta voidaan tehdä seuraavia havaintoja siitä, mitkä tekijät edistävät tai jarruttavat siirtymää kohti kestävämpää ruokapakkaamista.

Havainto 1: Yritykset tarvitsevat lisää tietoa siitä, mikä on vastuullista

Haastatteluaineiston pohjalta voidaan todeta, että yritykset kaipaavat lisää tietoa etenkin pakkausten kokonaiskestävyydestä eli siitä, millainen vaikutus eri pakkausmateriaalien käytöllä, kuljettamisella ja kierrättämisellä on ympäristöön ja päästöihin.

Tutkimushankkeen aikana elintarvike- ja pakkausalan yritysten kanssa on oltu aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja tutkittua tietoa on tuotettu ja viestitty yrityksille esimerkiksi tapaamisissa, tapahtumien asiantuntijapuheenvuoroissa sekä alan medioissa.

Havainto 2: Muutos syntyy alan toimijoiden yhteistyöstä

Siirtymä kohti kestävämpää ruokapakkaamista vaatii yhteistyötä alan eri toimijoiden välillä. Tarvitaan vuoropuhelua paitsi yritysten ja kuluttajien, myös yritysten ja lainsäätäjien kesken. Package-Heroes on toiminut eri tahoja yhteen tuovana alustana ja olemme järjestäneet mm. useita tilaisuuksia, joissa vuoropuhelua on voitu käydä. Parhaillaan on käynnissä hankeen järjestämä murrosareena, jossa osallistujat erilaisista yrityksistä, julkiselta sektorilta ja kansalaisjärjestöistä asettavat yhdessä tavoitteita kestävälle ruokapakkaamiselle ja tunnistavat tarvittavia askelia niiden saavuttamiseksi.

Kuluttajien ja yritysten välinen yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisten pakkausten yhteiskehittämistä. Yritysten on tärkeää kuulla, millaisia toiveita ja tarpeita kuluttajilla on ruokapakkauksille. Hankkeessa toimineen Kuluttajapaneelin tuloksia viestitään myös yrityksille.

Yritysten ja lainsäätäjien on keskusteltava ympäristölainsäädännön vaatimuksista ja asetettava tavoitteet yhdessä. Lainsäätäjien on tultava tietoisiksi siitä, millaisiin velvoitteisiin yrityksillä on ylipäätään mahdollista vastata, ja millaista apua ne tarvitsevat päätöksenteon tueksi. Monet yritykset toimivat kansainvälisesti, ja altistuvat kansainväliselle kilpailulle, joten kansallisen säätelyn ei tulisi ainakaan heikentää kotimaisten yritysten kilpailukykyä.

Tarvitaan myös yritysten välistä yhteistyötä. Tutkimushanke on toiminut osana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta ja sitoumuksessa mukana olevat yritykset ovat toivoneet lisää yritysyhteistyötä etenkin kierrätyksen teknisen osaamisen kehittämisessä ja tiedon jakamista kansainvälisistä esimerkeistä.

Havainto 3: Sääntely ei saa syödä markkinoiden teknologiavapautta

Kun yrityksiä velvoittavaa ympäristölainsäädäntöä valmistellaan, on pyrittävä johdonmukaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Jos yritykset kokevat lainsäädännön tempoilevaksi, ne eivät uskalla investoida tai kehittää uusia ratkaisuja.

Sääntely ei saa puuttua yritysten teknologiavapauteen. Tällä tarkoitamme, että lainsäädännön pitäisi keskittyä asettamaan tavoitteet sille, mitä yritysten pitää tehdä, ei sille, miten tavoitteisiin päästään. Näin varmistetaan, että markkinat löytävät itse tehokkaimman ja kestävimmän ratkaisun.

Tutkimushankkeen aikana olemme pohtineet, voisiko lainsäädäntö olla nykyistä kannustavampaa. Ympäristöjalanjäljen rinnalla on tärkeää keskittyä yritysten kädenjälkeen: mitä ympäristön kannalta positiivista ne ovat saaneet aikaan? Miten hyvistä teoista voidaan palkita?

Annetaan yrityksille tilaa tehdä vastuullisempia päätöksiä, investoida ja innovoida.

Haluatko tietää lisää tutkimuksemme havainnoista ja vaikuttavuudesta?

Hankkeessa tuotetaan kolmea jatkuvasti päivittyvää vaikuttavuuskertomusta, joilla raportoidaan hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutustu vaikuttavuuskertomuksiimme:

Vaikuttavuuskertomus LIIKETOIMINTA

Vaikuttavuuskertomus IHMISET

Vaikuttavuuskertomus YMPÄRISTÖ